-آینده هگل, نوشته کاترین مالابو, ترجمه محمد مهدی اردبیلی.

-احوال و آثار عین القضات، دکتر رحیم فرمنش.

-مثنوی هفت اورنگ، نورالدین عبدالرحمان جامی، تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی.

- شواهد النبوه, نورالدین عبدالرحمان جامی, تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی.

- اشعه اللمعات, نورالدین عبدالرحمان جامی, تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی.

- بهارستان, نورالدین عبدالرحمان جامی, تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی.

-ترجمه طبیعیات از کتاب شفا (فن سماع طبیعی، آسمان و جهان، کون و فساد). شیخ رئیس ابوعلی سینا، ترجمه محمدعلی فروغی.

-پرتو نامه، شهاب الدین سهروردی.

-هیاکل النور، شهاب الدین سهروردی.

-بستان القلوب، شهاب الدین سهروردی.

-مطلع الشمس، تاریخ ارض اقدس و مشهد مقدس، نوشته محمد حسن خان اعتماد السلطنه، به انضمام فرهنگ واژگان معماری در مطلع الشمس، تصحیح سلمان مفید و مهدی محمدی.

-درباره دولت، پی یر بوردیو، ترجمه سروش قرایی.

-مجموعه حکمت الاشراق شیخ شهاب الدین سهروردی: ترجمه حکمت الاشراق، ترجمه شرح قطب الدین شیرازی، ترجمه شرح شهرزوری، ترجمه تعلیقات ملاصدرا. ترجمه مسعود انصاری.

-اساس التوحید، تصنیف میرزا مهدی آشتیانی.

- ادبیات مدرن ایران بین دو انقلاب، ترجمه و تدوین دکتر یعقوب آژند.

- محبوب القلوب،نوشته قطب الدین محمدبن شیخ علی اشکوری، تصحیح علی اوجبی.

- ترجمه المواقف و الخاطبات، نوشته محمد بن عبدالجبار بن حسن نفری، ترجمه امیر حسین الهیاری.

- موت صغیر، نوشته محمد حسن علوان، ترجمه امیر حسین الهیاری.

- آدونیس در چهار روایت: ترجمه امیر حسین الهیاری.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ